دستگاه پلاسما استریلایزر PS-150
اطلاعات بیشتر

دستگاه سارای 1
اطلاعات بیشتر

دستگاه سارای 2
اطلاعات بیشتر

دستگاه سارای 4
اطلاعات بیشتر

دستگاه خردکن زباله عفونی بیمارستانی
اطلاعات بیشتر