خدمات امحاء زباله و سرمایه گذاری

  1. فروش خدمات امحاء زباله عفونی

فروش خدمات امحاء زباله عفونی در کشور برای اولین بار توسط این شرکت به مراکز درمانی ارائه گردید. این طرح شامل اپراتوری، تعمیر و نگهداری، مدیریت پسماند و اجاره دستگاه امحاء زباله عفونی می­باشد. همچنین در مراکزی که دارای دستگاه امحاء زباله عفونی می­باشند این طرح می­تواند در قالب خدمات اپراتوری و تعمیر و نگهداری و یا بطور کلی تحت عنوان مدیریت پسماندهای عفونی اجرا گردد.

  1. سرمایه گذاری

این شرکت با اجاره دستگاه به بخش خصوصی با شرکت های فعال در زمینه امحاء پسماندهای عفونی وارد همکاری شده و بطور غیر مستقیم در این بخش سرمایه گذاری می­نماید.